“അന്ന് പോലീസ് നിങ്ങൾക്കെതിരേ നിർബന്ധിച്ച് സാക്ഷിമൊഴി പറയിച്ചതാണ്”; 25 വർഷം മുമ്പ് നടന്ന കൊലക്കേസ് പ്രതികളുടെ മുന്നിൽ ഇരയുടെ കുമ്പസാരം

"അന്ന് പോലീസ് നിങ്ങൾക്കെതിരേ നിർബന്ധിച്ച് സാക്ഷിമൊഴി പറയിച്ചതാണ്"; 25 വർഷം മുമ്പ് നടന്ന കൊലക്കേസ് പ്രതികളുടെ മുന്നിൽ ഇരയുടെ