കോവിഡ് വാക്സിന്‍ വിതരണം: സംസ്ഥാനങ്ങളോട് കമ്മറ്റികള്‍ രൂപീകരിക്കാന്‍ കേന്ദ്ര നിര്‍‌ദ്ദേശം

സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വകുപ്പുകളുടേയും സജീവമായ ഇടപെടല്‍ ഈ സ്റ്റിയറിങ് കമ്മറ്റികള്‍ ഉറപ്പാക്കണം .