സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാൻ പ്രയോഗിക്കുന്ന കോഫെപോസ ചുമത്തി; സ്വപ്ന സുരേഷും സന്ദീപും കരുതൽ തടങ്കലിലേക്ക്

നിലവില്‍ കോഫെപോസ ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് പ്രതികൾക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇതിനെതിരെ പ്രതികൾക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാനും ഇനി അവസരമുണ്ട്.