കോവിഡ് വ്യാപനം: സിഗരറ്റ് താൽക്കാലികമായി നിരോധിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കണമെന്ന് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി

കോവിഡ് 19 രോഗം ശ്വാസകോശത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നതെന്നതെന്നും ദുർബ്ബലമായ ശ്വാസകോശങ്ങളുള്ളവർക്ക് രോഗം കൂടുതൽ ദോഷകരമായിരിക്കുമെന്നും അതിനാലാണ് സിഗരറ്റ് നിരോധനം ആവശ്യമാകുന്നതെന്നും കോടതി