മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കാത്ത മക്കൾ: കേരളത്തില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത് 15650 കേസുകൾ

നിലവിൽ കേരളത്തിൽ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിൽ 16 വൃദ്ധസദനങ്ങളും ഓർഫനേജ് കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ അംഗീകാരത്തോട് കൂടി 619 സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വകാര്യ /എൻജിഒ