മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ പിതാവായതിനു പ്രശസ്ത ചൈനീസ് സംവിധായകന്‍ ഷാങ് യിമോവുവിന് പിഴചുമത്തി

മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ പിതാവ് ആകുന്നത് പിഴ ചുമത്താൻ ഉള്ള തക്ക  വിഷയം ആണോ.എന്നാൽ  മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ പിതാവായതിനു പ്രശസ്ത ചൈനീസ്