തന്നെ വധിക്കാൻ ചൈനീസ് നീക്കം :ദലൈലാമ

ലണ്ടൻ:തന്നെ കൊല്ലാൻ ചൈന ശ്രമം നടത്തുന്നതായി ദലൈലാമ.ഇതിനായി ടിബറ്റൻ വനിതകൾക്ക് ചൈന പരിശീലനം നൽകുകയാണെന്നും മുടിയിലും ഉത്തരീയത്തിലും വിഷം പുരട്ടി