റിക്കോര്‍ഡ് വേഗതയില്‍ പണിപൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ചെന്നൈ മെട്രോയുടെ ആദ്യയാത്രയില്‍ ട്രെയിന്‍ നിയന്ത്രിച്ച് പ്രീതിയും ചരിത്രത്തിലേക്ക്

ആദ്യ യാത്രയ്ക്ക് പച്ചക്കൊടി കാണിച്ചത് ഒരു വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രി. ആ യാത്ര നിയന്ത്രിച്ചത് ഒരു വനിതാ ലോക്കോ പൈലറ്റും. ചെന്നൈ