അനുഗ്രഹംതേടി താലത്തില്‍ വെച്ച ഒന്നരലക്ഷം രൂപയുടെ താലിമാല കാള വിഴുങ്ങി

വീട്ടില്‍ നടത്തിയ പൂജയുടെ ഭാഗമായി അനുഗ്രഹം തേടി താലത്തില്‍ വെച്ച ഒന്നരലക്ഷം രൂപയുടെ താലിമാല കാള വിഴുങ്ങി. ചാണകത്തിലൂടെ കിട്ടുമെന്ന