കേന്ദ്രം കേരളത്തിന് 50 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി കൂടുതലായി അനുവദിച്ചു

വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി  പരിഗണിച്ച്   കേന്ദ്രം കേരളത്തിന് വൈദ്യുതി കൂടുതലായി അനുവദിച്ചു. ഞായറാഴ്ച മുതല്‍  കേന്ദ്രവിഹിതത്തില്‍  നിന്നും 50 മെഗാവാട്ട്  വൈദ്യുതിയാണ്