ഭിക്ഷ യാചിച്ച തുക കൊണ്ട് സ്‌കൂട്ടര്‍ വാങ്ങി; ഭിക്ഷ എടുത്ത് തന്നെ അതിന് പെട്രോളും അടിച്ച് യാചക ദമ്പതികള്‍

ഓരോ ദിവസവും ഭിക്ഷയായി ലഭിക്കുന്ന തുകയില്‍ നിന്നും മിച്ചം പിടിച്ചാണ് ഇയാള്‍ സ്‌കൂട്ടര്‍ വാങ്ങാനുള്ള തുക സമ്പാദിച്ചത്.