റിപ്പർ ജയാനന്ദൻ രാപ്പകല്‍സമരത്തിലും പങ്കെടുത്തു

ജയിൽ ചാടി ഒളിവിൽ പോയ സമയത്ത് റിപ്പർ ജയാനന്ദൻ ഇടതുമുന്നണിയുടെ രാപ്പകല്‍സമരത്തിലും സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ സാംസ്‌കാരികപരിപാടികളിലും പങ്കെടുത്തു. ഒളിവില്‍ കഴിഞ്ഞ