മാങ്കുളത്ത് ഇനി ലോഡ് ഷെഡ്ഡിങ്ങില്ല.

ഇടുക്കി.സ്വന്തമായി വൈദ്യുതി ഉല്പാദിപ്പിച്ച് വിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഗ്രാമം എന്ന ബഹുമതി ഇനി മാങ്കുളത്തിനു സ്വന്തം.ഒരു തടയണപോലും ഇല്ലാതെ പ്രകൃതിദത്തമായ