കൊച്ചി മെട്രോയുടെ അന്തിമ രൂപരേഖയായി

കൊച്ചി മെട്രൊ പദ്ധതിയുടെ അന്തിമ രൂപരേഖ തയാറായി. കെഎംആര്‍എല്ലുമായി സംയുക്ത സര്‍വെയ്ക്കു ശേഷം ഡിഎംആര്‍സിയാണ് രൂപരേഖ തയാറാക്കിയത്.പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടര്‍ ശ്രീറാം