എൻ.സി ഇ.ആർ.ടി കാർട്ടൂൺ:കപിൽ സിബൽ മാപ്പു പറഞ്ഞു.

ന്യൂഡൽഹി:എൻ.സി ഇ.ആർ.ടി പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഡോക്ടർ അംബേദ്കറെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാർട്ടൂൻ പ്രസിദ്ദീകരിച്ചതിനെതിരെ പാർലമെന്റിൽ ബഹളം. ഇതിനെതുടർന്ന് കേന്ദ്ര മാനവവിഭവശേഷി മന്ത്രി കപില്‍