വീടുകളുടെ മേൽക്കൂര പാറകള്‍; സിനിമയിലല്ല, ജീവിതത്തില്‍; അത്ഭുത ഗ്രാമത്തെ അറിയാം

വിനോദ സഞ്ചാരികളെ ഏറെ ആകര്‍ഷിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്തിന് 15-ാം നൂറ്റാണ്ടുമുതലുള്ള ചരിത്രമുണ്ടെന്നാണ് ലഭ്യമായ തെളിവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.