ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയുടെ കേരള ഘടകം രൂപീകരിച്ചത് ജനാധിപത്യപരമായല്ലെന്നു വിമതര്‍

ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയുടെ കേരളഘടകം രൂപീകരിച്ചത് ജനാധിപത്യപരമായല്ല എന്ന് ആം ആദ്മി വിമത വിഭാഗം.ദേശീയ തലത്തില്‍ പാര്‍ട്ടി രൂപീകരിച്ചപ്പോള്‍ സ്ഥാപക