സെഷാന് ജോലി നിഷേധിച്ചതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് സെഷാന്റെ ഹിന്ദു സുഹൃത്തുക്കള്‍ പ്രസ്തുത ഡയമണ്ട് കമ്പനിയിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു

ഡയമണ്ട് കയറ്റുമതി കമ്പനിയില്‍ മുസ്ലിമായതിന്റെ പേരില്‍ ജോലി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സെഷാന്‍ ഖാന്റെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിന് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട കമ്പനിയിലെ ജോലി