ഉള്ളത് കാർ മാത്രം, കൈയില്‍ നയാപ്പൈസയില്ല, ജീവിക്കുന്നത് ഭാര്യയുടെ ചെലവിൽ; കോടതിയില്‍ അനില്‍ അംബാനി

ഉള്ളത് കാർ മാത്രം, കൈയില്‍ നയാപ്പൈസയില്ല, ജീവിക്കുന്നത് ഭാര്യയുടെ ചെലവിൽ; കോടതിയില്‍ അനില്‍ അംബാനി