ഹരിത എംഎല്‍എമാരെ നിലയ്ക്കുനിര്‍ത്തണമെന്ന് യൂത്ത്ഫ്രണ്ട്-എം

സംസ്ഥാന താത്പര്യത്തിന് എതിരായി കസ്തൂരിരംഗന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് നടപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന കപട ഹരിത എംഎല്‍എമാരെ കെപിസിസി നിലയ്ക്കുനിര്‍ത്തണമെന്ന് യൂത്തഫ്രണ്ട്-എം