191 രാജ്യങ്ങളിലായി 251 നഗരങ്ങളുടെ പങ്കാൡത്തോടെ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാദിനം ആചരിച്ചു

ചരിത്രമായി അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാദിനം ആചരിച്ചു. 191 രാജ്യങ്ങളിലെ 251 നഗരങ്ങളുടെ പങ്കളിത്തത്തോടെ ആദ്യ യോഗാദിനാചരണം വന്‍ വിജയമായി മാറി. പ്രധാനമന്ത്രി