പാക്ക് ബോംബർ വിമാനങ്ങളെ വെടിവച്ചിട്ട യേശുദാസന്റെ പേരിലുള്ള മാർബിള്‍ ഫലകത്തിന് 50 ആണ്ട്

തൃശൂർ:  തൃശൂർ റയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിൻ കാത്ത് നിന്നിട്ടുള്ളവരൊക്കെ മാർബിളിൽ കൊത്തിയ ‘വീരചക്രം’ എന്ന വാചകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും.  തൃശൂർ റയിൽവേ