പറന്നു പറന്നു ദെെവത്തെ കാണാം: കര്‍ണാടകത്തിലെ ചില ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ പ്രസാദമായി നൽകുന്നത് കഞ്ചാവ്

കർണ്ണാടകത്തിലെ യാദഗിര്‍ ജില്ലയിലെ തിന്തിനിയിലെ മൗനേശ്വര ക്ഷേത്രത്തില്‍ ജനുവരി മാസം നടക്കുന്ന ഉത്സവം കഞ്ചാവ് ഉപയോഗത്തിന് പേരുകേട്ടതാണ്....