കോവിഡ് മഹാമാരി എന്ന് അവസാനിക്കും?: ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മറുപടിയെത്തി

എന്നാൽ ഈ രോഗത്തിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്സിൻ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സാഹചര്യങ്ങളെ വളരെ ഗുരുതരമാക്കുന്നത്...