വണ്ടര്‍ല കൊച്ചിയിലെ ‘റെയിന്‍ ഡിസ്‌കോ’ റൈഡിന് അംഗീകാരം

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവം സുരക്ഷിതവും സുന്ദരവുമായ അമ്യൂസ്‌മെന്റ് പാര്‍ക്കായ വണ്ടര്‍ല കൊച്ചിയിലെ ‘റെയിന്‍ ഡിസ്‌കോ’ റൈഡിന് ഇന്ത്യന്‍ അസോസിയേഷന്‍ ഓഫ് അമ്യൂസ്‌മെന്റ്