സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന് ദേശീയ പുരസ്‌കാരം

ഇത് തുടര്‍ച്ചയായ നാലാം വര്‍ഷമാണ് ദേശീയ പട്ടികജാതി ധനകാര്യ വികസന കോര്‍പറേഷന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ചാനലൈസിംഗ് ഏജന്‍സിയായി കേരളത്തിലെ വനിതാ