‘അപ്പ ഒരാഴ്ചയായി ആശുപത്രിയിലാണ്’; റേപ് ജോക്ക്‌ അടങ്ങിയ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന് വിശദീകരണവും ഖേദ പ്രകടനവുമായി ഹൈബി ഈഡന്റെ ഭാര്യ

തന്റെ വിവാദമായ ഫെയ്‌സ് ബുക്ക് പോസ്റ്റിന് വിശദീകരണവുമായെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ലിന്റ. അപ്പ ആശുപത്രിയിലാണെന്നും,ജീവിതത്തിലെ ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികളെ പുഞ്ചിരിയോടെ നേരിടാനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും. പണ്ട്