സിനിമകൾ വിജയിക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ഇല്ലാത്തതിനാൽ; പ്രസ്താവന പിൻവലിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി

താൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ മാധ്യമങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ചതാണെന്ന് അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിലൂടെ പറഞ്ഞു.