വിവാഹത്തിന് ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് വരൻ്റെ പിതാവും വധുവിൻ്റെ മാതാവും ഒളിച്ചോടി: തിരിച്ചെത്തിയവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീണ്ടും നാടുവിട്ടു

തുടർന്നു നടന്ന അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇവർ തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലായിരുന്നെന്നും, ഒളിച്ചോടിയതാണെന്നുമൊക്കെ ബന്ധുക്കൾക്ക് മനസിലായത്...