ജാതിക്കും മതത്തിനും മുകളില്‍ മനുഷ്യത്വവുമായി സുധീഷും കെസിയയും ജീവിതം തുടങ്ങുന്നു

മതത്തിനും ജാതിക്കും സ്ഥാനം ‘കൃഷ്ണതുളസി’ ഭവനത്തിന്റെ വെളിയിലാണ്. മതത്തിനും ജാതിക്കും അതീതമായി മനുഷ്യത്വത്തിന് വില കല്‍പ്പിക്കുന്ന ഈ വീട്ടില്‍ നടക്കാന്‍