സേനയും പ്രതിരോധ വകുപ്പും തമ്മിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ല :എ കെ ആന്റണി

കൊച്ചി:ആയുധം വാങ്ങുന്നതിൽ രാജ്യതാല്പര്യമാണ് മുഖ്യമെന്നും സേനയും പ്രധിരോധ വകുപ്പും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ലെന്നും പ്രധിരോധ മന്ത്രി എ.കെ