ക്യാമ്പുകളില്‍ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ ഇടപെടലും സാന്നിധ്യവും ഒഴിവാക്കാന്‍ മുന്നറിയിപ്പുമായി മുഖ്യമന്ത്രി

അനാവശ്യമായ ഒരുഅന്തരീക്ഷവും ക്യാമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കാന്‍ പാടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.