കുടിവെള്ള ടാങ്കറുകൾക്ക് ലൈസൻസ്

സംസ്ഥാനത്ത് കുടിവെള്ള വിതരണം നടത്തുന്ന ടാങ്കറുകൾക്ക് ലൈസൻസ് ഏർപ്പെടുത്തിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി അറിയിച്ചു.തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് ലൈസൻസ് അനുവദിക്കാനുള്ള