കുടിവെള്ളം മുടങ്ങിയോ? വിളിക്കൂ 1916 എന്ന ടോള്‍ഫ്രീ നമ്പറില്‍

1916 എന്ന ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പറിലാണ് വിളിക്കേണ്ടത്. 24 മണിക്കൂര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഹെല്‍പ് ലൈന്‍ നമ്പറാണിത്. കുടിവെള്ള വിതരണം,സ്വീവേജ് സംവിധാനം