ഇന്ത്യയില്‍ വികസിപ്പിച്ച 1500 രൂപയുടെ വാഷിംഗ് മെഷീന്‍ വിപണിയിലിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു

മുംബൈ കേന്ദ്രമായ വിംബാസ് നവ്രചനാ എന്ന സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പ് കമ്പനി രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്ത വെനസ് എന്ന 1500 രൂപയുടെ വാഷിംഗ്