വാൾസ്ടീറ്റ് പിടിച്ചെടുക്കൽ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

യു എൻ ആസ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് അതിക്രമിച്ച് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാരോപിച്ച് നാല് പ്രക്ഷോഭകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.വാൾസ്ടീറ്റ് പിടിച്ചെടുക്കൽ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ