ഓണ്‍ലൈന്‍ വോട്ടിംഗ്; പ്രവാസികള്‍ പ്രതീക്ഷയില്‍

പ്രവാസികള്‍ക്ക് പ്രതീക്ഷയും ആവേശവും നല്‍കിക്കൊണ്ട് ഓണ്‍ലൈന്‍ വോട്ടിംഗ് നടപ്പിലാക്കുവാന്‍ കേരള സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് സംസ്ഥാന