തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 2015-ലെ വോട്ടർ പട്ടിക; സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ

015-ൽ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട വോട്ടർ പട്ടിക ഈ വർഷം നടക്കുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടതിനെ