ഇനി ഒരു രാജ്യം- ഒറ്റ വോട്ടർ പട്ടികയുടെ വരവാണ്: ഒരു രാജ്യം- ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് രാജ്യം കാലെടുത്തു വയ്ക്കുന്നു

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി നൃപേന്ദ്ര മിശ്രയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഇക്കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ചര്‍ച്ച ചെയ്തു...