ഡബ്ല്യുസിസിയ്ക്ക് സമാനമായി തെലുങ്ക് സിനിമയിലും വനിതാ കൂട്ടായ്മ; പേര് ‘വോയ്സ് ഓഫ് വിമണ്‍’

മലയാള സിനിമയിലെ പോലെ തെലുങ്ക് സിനിമ മേഖലയിലും വനിതാ കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ചു. മലയാളത്തിലെ ഡബ്ല്യുസിസിയ്ക്ക് സമാനമായി തെലുങ്ക് സിനിമയില രൂപീകരിച്ച