അഭിമാനത്തോടെ കേരളം; വോഗ് വാരിയേഴ്സ് പട്ടികയിൽ ഇടം നേടി ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ

കേരളത്തിന്റെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരവുമാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ. ആരോഗ്യ രംഗം അഭിമുഖീകരിച്ച കടുത്ത വെല്ലുവിളികളിൽ പ്രതിരോധ നടപടികൾക്ക് ശക്തമായ