‘വിശ്വരൂപം’ കേരളത്തിലെ എ ക്ലാസ് തിയെറ്ററുകളില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കില്ല.

കമലഹാസന്‍ ചിത്രമായ ‘വിശ്വരൂപം’ കേരളത്തിലെ എ ക്ലാസ് തിയെറ്ററുകളില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കില്ലെന്ന് തീയേറ്റര്‍ ഉടമകൾ അറിയച്ചു‍.എ ക്ലാസ്‌ തീയറ്റര്‍ ഉടമകളുടെ സംഘടന