വിശാല വിശ്വകര്മ്മ ഐക്യവേദി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു.

പത്തനംതിട്ട:- വിശാലവിശ്വകര്‍മ്മ ഐക്യവേദി രൂ‍പീകരിച്ചു. കേരളത്തിലെ വിവിധ വിശ്വകര്‍മ്മ സമുദായ സംഘടകള്‍ ചേര്‍ന്നാണ്‍ വിശാല വിശ്വകര്‍മ്മ ഐക്യവേദി രൂപീകരിച്ചത്. കണ്‍