ചാവറയച്ചനും എവുപ്രാസ്യാമ്മയെയും വിശുദ്ധപദവിയിലേക്ക്

വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ചാവറ കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസച്ചന്റെയും വാഴ്ത്തപ്പെട്ട എവുപ്രാസ്യാമ്മയെയുടെയും പേരിലുള്ള അത്ഭുതപ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് മാര്‍പാപ്പ അംഗീകാരം നല്കി വിശുദ്ധപദവിയിലേക്ക് ഉയര്‍ത്തുന്നു. ഇരുവരെയും വിശുദ്ധപദവിയിലേക്ക്