കേരളം പരിഷ്ക്രിതമോ പ്രാക്രിതമോയെന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള വിഷയം- എം പി വീരേന്ദ്രകുമാര്

പത്തനംതിട്ട:- ടി.പി ചന്ദ്രശേഖരന്‍ വധക്കേസ് കേവലം തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിഷയമല്ലെന്നും മറിച്ച് കേരളം പരിഷ്ക്രിത സമൂഹമാണോ എന്നു ചിന്തിക്കാനുള്ള വിഷയമാണെന്നും സോഷ്യലിസ്റ്റ്