ഇപ്പോഴത്തെ കാമുകിയെ കൊന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കിയ ശേഷം പഴയകാമുകിയെ വിവാഹം ചെയ്തു: വിവാഹപിറ്റേന്ന് അറസ്റ്റ്

ശോഭയുമായി പ്രണയത്തിലാകും മുൻപ് കേളകം വെള്ളൂന്നി സ്വദേശിയായ പെൺകുട്ടിയുമായി വിപിൻ അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു. ഈ യുവതിയെ ഈ മാസം രണ്ടിനാണ് വിപിൻ