ബിഹാറില്‍ വിഐപി വാഹനങ്ങളില്‍ സൈറന്‍ മുഴക്കുന്നതിന് വിലക്ക്

ബിഹാറില്‍ വിഐപി വാഹനങ്ങളില്‍ നീണ്്ട സൈറന്‍ മുഴക്കുന്നതിന് വിലക്ക്. ആശുപത്രികള്‍ക്കും സ്‌കൂളുകള്‍ക്കും അടുത്തുകൂടി വിഐപികള്‍ നീണ്്ട സൈറന്‍ മുഴക്കിപ്പായുന്നതായുള്ള പരാതികളുണ്്ടായിരുന്നതിനെ

തിരുപ്പതി ദര്‍ശനത്തിന് ഇനി വി.ഐ.പി പരിഗണന ഇല്ല

തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രദര്‍ശനത്തിനുള്ള വി.ഐ.പി ടിക്കറ്റ്  ഒഴിവാക്കുന്നു.  വിവിധമേഖലകളില്‍ നിന്നുള്ള എതിര്‍പ്പ് കണക്കിലെടുത്താണ്  തിരുമല  തിരുപ്പതി  ദേവസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉന്നതാധികാര സമിതിയുടെ യോഗത്തിലിത്