ഏറെ പുതുമകളുമായി ദൃശ്യവിസ്മയമൊരുക്കാൻ എത്തുന്നു, വയലറ്റ് ടിവി

തിരുവനന്തപുരം: മലയാളത്തിൽ ഇതുവരെ ആരും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ലോകത്തെ ടെലിവിഷൻ രംഗത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതികതയായ എൻ.എസ്.ഡി.സി സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച്