വിളക്കിത്തല നായര് സമാജത്തിന്റ് അവകാശ പത്രിക സമര്പ്പണവും സെക്രട്ടറിയേറ്റ് മാര്ച്ചും ജനുവരി 7 ന്

പത്തനംതിട്ട:- വിളക്കിത്തലനായര്‍ സമാജം,2014 ജനുവരി7 നു രാവിലെ 10.30 നു തിരുവനന്തപുരം, പാളയം രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തില്‍ നിന്നും സെക്രട്ടറിയേറ്റ് വരെ