വിജയശാന്തി കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു

പ്രശസ്ത സിനിമാതാരവും ടി.ആർ.എസ് എം.പി.യുമായ വിജയശാന്തി കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു. കോൺഗ്രസ് – ടി.ആർ.എസ് ലയനത്തിന് ടി.ആർ.എസ് നേതാവ്  കെ.ചന്ദ്രശേഖർ റാവു